Zdravé dítě

PROJEKT ZDRAVÉ DÍTĚ 

CrawlingGeorge2Pro koho je školení: sportovní instruktoři a trenéři pracující s dětmi, učitelé tělesné výchovy, vychovatelé pracující s dětmi, rodiče,…

Chcete zdokonalit kvality Vašich služeb? Chcete získat osvědčení Zdravé dítě, které dodá Vaší instituci větší kvalitu a důvěryhodnost? Chcete poskytovat plnohodnotnou péči dětem, se kterými pracujete?
Je čas začít zkvalitňovat a ověřovat kvality služeb pracovníků s dětmi. Zaručit rodičům, že je o jejich dítě v rukách instruktorů, učitelů a trenérů zodpovědně postaráno.

Proč je doškolování pracovníků s dětmi tolik potřebné? Je to hlavně proto, že v dnešní době je porucha držení těla častým jevem u mnoha dětí. Jak ale znaky vadného držení těla u dětí rozpoznat? Tyto informace se kurzisti na rekvalifikačních a jiných kurzech ale nedozví. Rozpoznat vadné držení těla je prací doktora, fyzioterapeuta či jiného specializovaného zdravotního pracovníka. Jak často ale navštěvujete tyto odborníky? Vadné držení těla nemusí být ihned zdrojem bolesti, proto s ním dítě může bez větších problémů žít a na nic si nestěžovat. Následky z toho však plynou od počátku, a tak dochází k předčasnému opotřebení struktur pohybového aparátu, poraněním a fixováním tohoto držení, které14559093726_b603e9ef8d_z zrovna ve fázi vývoje dítěte je velmi stěžejní.
Dítě s poruchou držení těla provádí pohyby v neideálním postavení. To se projeví zejména pokud je pohyb zacílen na postižený segment. Tímto segmentem může být jakákoliv část těla, podle toho je pak nutné přizpůsobit práci s dítětem tak, abychom nezvýraznili jeho poruchu, abychom ho nepoškodili.
Není nutné, aby sportovní instruktoři, trenéři či učitelé tělesné výchovy uměli poruchu ovlivnit, je však zcela stěžejní, aby uměli poruchu rozpoznat. Pokud toho budou schopni, mohou se vyvarovat nevhodným cvikům a také o svém podezření informovat rodiče, aby vyhledali odbornou pomoc.
Pracovník proškolený společností Coretraining bude mít komplexní přehled o práci s dětmi, bude schopen:
– z pohybového projevu dítěte rozpoznat, na jaké úrovni vývoje se nachází a ohodnotit zda jeho schopnosti a dovednosti korespondují s jeho biologickým věkem.
– Diagnostikovat držení těla a vyšetřit jednotlivé části těla.
– Rozpoznat vadné držení těla a informovat o něm rodiče.
– Vytvořit kvalitní kompenzační trénink.
Proč je potřebné měnit či doplňovat mnoho let staré principy a metody pro práci s dětmi?
Jednak jde věda kupředu a existuje tedy více informací o dopadu pohybu na tělesný aparát, o ideálním držení těla, o možnostech nápravy, kompenzace a předcházení opotřebení či zranění pohybového aparátu.
Další změnou přicházející s novou dobou je omezení přirozeného pohybu dětí. Je opravdu obrovský rozdíl mezi tím, když se pohybu začne věnovat dítě, které v předškolním věku strongkid (2)tráví většinu času pohybem, běháním po venku, lezením po stromech, aj. A když se pohybu začne věnovat dítě, které je již od raného dětského věku naučeno na sezení u TV, pc, tabletů a jiných mediálních zařízení. To je věc, kterou je třeba nyní při práci s dětmi začít zohledňovat.
Tělesný aparát dítěte utrpí ohromný šok při přechodu z předškolního věku na mladší školní věk. Je to z důvodu náhlého velkého statického zatížení dítěte několikahodinovým sezením ve škole. V tomto období je potřeba klást velký důraz na plnohodnotnou kompenzaci dítěte. Dítě by mělo strávit pohybem minimálně stejný časový úsek, jaký sedí ve škole. Jak je to ale u dětí, pro které tento šok není až tolik intenzivní, neboť jsou na statické zatížení při sedu již dávno zvyklé?
Pohybový aparát dítěte při dlouhodobém a často nevhodném sezení degeneruje. Podléhá stejným syndromům jako tělo lidí se sedavým zaměstnáním. Přichází tedy svalové zkrácení a oslabení, hroutí se aktivní struktura těla a společně s ní i ta pasivní, která je pohromadě držena proti gravitaci tou aktivní složkou.
Umíte si představit, že úředník nezvyklý na pohyb, zkrácený a ve špatné tělesné kondici půjde z ničehonic sportovat, začne klikovat a dřepovat či dělat jiné speciální sportovní výkony naplno bez jakékoliv přípravy či kompenzace? Kvalita provedení by v jeho případě šla stranou, protože správnou variantu by mu stav jeho těla nedovolil. Aby mohl kvalitně

zvládnout výše zmíněné cviky, musel by postupovat systematicky a zaměřit se na nápravu zkrácených a oslabených struktur a jiných problémů pohybového aparátu z toho plynoucích.
Je tedy třeba si uvědomit, že práce s dětmi již není jako psát na nepopsaný list papíru. Na jejich papír se již podepsal sedavý způsob života, který v raném věku podstupují.
Tato změna je vážně razantní a měla by se tedy brát v potaz tak, aby nedocházelo zbytečně k chybám, které dětem předurčují život s rehabilitacemi. Jednoznačně by bylo vhodné upravit zastaralé prvky v osnovách pro výuku tělesné výchovy, obohatit stávající informace a požadavky na instruktory, trenéry a jiné pracovníky s dětmi.
Když tyto změny dokážeme, dokážeme znova oživit heslo pohybem ke zdraví. To je velmi důležité, protože pohyb je základním předpokladem lidského života, ačkoliv se z života mnoha lidí už vytrácí.

Program školení:
– Typické znaky kineziologického vývoje jednotlivých věkových stádií 3 – 15 let
– Schopnosti a dovednosti v jednotlivých stádiích vývoje
– Rizikové faktory ovlivňující přirozený vývoj, jak je odstranit či nápravit
– Podrobný rozbor správného držení těla u dětí
– Kineziologický rozbor pohybového aparátu dítěte – diagnostika
– Podrobný rozbor vadného držení těla u dětí: Funkční poruchy pohybového aparátu, Vrozené vývojové vady
– Základy zdravého cvičení s dětmi
– Základy nápravného cvičení s dětmi
– Základy silového tréninku cvičení s dětmi

V případě zájmu o školení/kurz pište na náš email: info@coretraining.cz

 

Otevřené termíny školení/kurz připravujeme na začátek roku 2017.